Available courses

Khóa học làm quen với Moodle

Khóa học tiếng Đức GEZ A1 - Đây là khóa học tiêu chuẩn của GEZ. Thầy cô giáo cần thay đổi sao cho phù hợp với từng lớp học của mình.

Hier ist ein Musterkurs im Niveau A1. Der Kurs soll verändert werden, um eigenen Kurs zu passen.

Từ vựng A1

Đề thi A1.1

Khóa học tiếng Đức GEZ A2 - Đây là khóa học tiêu chuẩn của GEZ. Thầy cô giáo cần thay đổi sao cho phù hợp với từng lớp học của mình.

Hier ist ein Musterkurs im Niveau A2. Der Kurs soll verändert werden, um eigenen Kurs zu passen.


Sammlung der Prüfungen und Fragen für Stufe A2.1  

Các đề thi đọc của sách Module